U bevindt zich hier: Hoofdlijnen Beleidsplan
Terug naar: Bestuur
Algemeen: Antwoordformulier Contact Copyrights Info slechtzienden Links Overzicht en navigatie Updates Webmaster

Zoeken naar:

Hoofdlijnen beleidsplan

1. Doel
Het doel van de stichting is financiële bijdragen te verstrekken tot herstel of wederopbouw van voor de historie of cultuur belangrijke kerkorgels, welke in eigendom toebehoren aan en zich bevinden in kerkgebouwen van de Protestantse Kerken in Nederland.

2. Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het belegde kapitaal en de opbrengst daarvan, alsmede door hetgeen verkregen wordt uit subsidies, schenkingen, erfstellingen, en legaten.
Met de opbrengsten van het belegde kapitaal wordt enerzijds het stichtingskapitaal in stand gehouden, daartoe jaarlijks verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS; anderzijds wordt het restant toegevoegd aan de reserve voor orgelsubsidies. De bestemmingsreserve orgelsubsidies wordt jaarlijks vastgesteld en vermeld in de
jaarrekening over het jaar daaraan voorafgaand.

3. Aanvragen voor subsidies
De stichting wacht aanvragen voor subsidies af. De stichting is bekend bij de verschillende adviseurs die orgelrestauraties begeleiden. Via de website (www.orgelfondsmooy.nl) kan een ieder kennisnemen van het
doel van de stichtingen de mogelijkheden om subsidies aan te vragen.

4. Beoordeling van de aanvragen
De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur op geleide van een advies van een professionele adviseur.
De meest relevante beoordelingsaspecten zijn:
a. er moet sprake zijn van restauratie (achterstallig onderhoud, uitbreiding en verplaatsingen worden niet gesubsidieerd);
b. het belang van het orgel (uniciteit, internationale, nationale of regionale betekenis)
c. de grootte van het instrument.
In de praktijk betekent dat dat veelal restauraties van die orgels voor subsidie in aanmerking komen die van Rijkswege beschermd zijn.
d. de financieringsbehoefte van de instelling die eigenaar is van het orgel.

Daarnaast moeten de aanvragen voldoen aan de algemene voorwaarden zoals die in de statuten van de stichting door de heer Mooy zijn bepaald.

5. Betaalbaarstelling van subsidies
In principe worden subsidies dan uitgekeerd wanneer de restauratie daadwerkelijk en volgens plan is voltooid. Eerdere betaalbaarstelling is mogelijk wanneer kopieën van rekeningen – in het kader van de restauratie - kunnen worden overlegd.

Afbeelding: St. Joriskerk Amersfoort -